این جوانان ما به راههای آسمان آشناترند تا راههای زمین

شهید سید مرتضی آوینی